Akademia wychowania przedszkolnego

O nas

KONCEPCJA PRACY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W OLSZTYNIE

NA LATA 2018/2020

 

"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie – naucz.

Jeśli nie wie – wytłumacz.

Jeśli nie może – pomóż."

                                                                        Janusz Korczak

 

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole z dniem 1 września 2016 roku stało się placówką publiczną, ogólnodostępną, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowo - Edukacyjne "Przyjaciele Nauki na Warmii" LOG-WARM. Mieści się ono przy ulicy Jacka Kuronia 2 w Olsztynie. Atrakcyjna lokalizacja naszego przedszkola sprzyja organizowaniu wędrówek po lesie położonym nad Jeziorem Długim, dzięki czemu razem uczymy się szacunku do przyrody i troski o środowisko. Nieopodal placówki znajduje się Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna oraz Stare Miasto z licznymi zabytkami, będące plenerową sceną wydarzeń kulturalnych, licznych festiwali i wystaw.

W naszym przedszkolu funkcjonuje siedem grup przedszkolnych: Motylki i Świetliki (5 i 6-latki), Pszczółki (5-latki), Ważki i Żuczki (3-latki), Mrówki i Biedronki (4-latki). Przedszkole posiada dwa ogrodzone, bardzo dobrze wyposażone place zabaw. Jeden, mniejszy - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - usytuowany jest przy samej placówce. Drugi plac zabaw o powierzchni ponad 4000m² mieści się z prawej strony przedszkola.
W ciągu roku organizowane są na nim imprezy i uroczystości, w których uczestniczą dzieci wraz z rodzicami. Na terenie placu zabaw jest też górka, gdzie zimą dzieci zjeżdżają na workach z sianem.

Naszym celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w poszanowaniu ich godności osobistej, tworzenie warunków do budowania postaw twórczych odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości oraz zapewnienie warunków do poznawania
i budowania własnego systemu wartości i zasad moralnych. W naszym przedszkolu dzieci uczą się budowania tożsamości regionalnej i narodowej oraz poszanowania tradycji, wrażliwości na potrzeby innych, dbałości o zdrowie oraz zachowań przyjaznych przyrodzie.

Opieramy się na przekonaniu, że szczęśliwy człowiek to człowiek, który realizuje swój naturalny potencjał i żyje w zgodzie ze sobą. Postawy jakie nam towarzyszą to szacunek, zrozumienie i ciekawość dla świata dziecka, jego uczuć i myśli.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1.      Tworzymy przedszkole artystyczne, ponieważ tylko w ten sposób dzieci będą twórcze, aktywne w myśleniu, odkrywaniu siebie i świata , otwarte i śmiałe wobec innych ludzi.

2.      Tworzymy przedszkole bezpieczne, ponieważ tylko taka placówka jest warunkiem zdrowia, prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na właściwe tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i dobrej atmosfery.

3.      Oferujemy przedszkole wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, co sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i nauczycieli oraz ich wzajemnej współpracy.

4.      Tworzymy przedszkole dostosowane do czasu pracy rodziców, ponieważ tylko tak zapewnimy komfort psychiczny im i naszym wychowankom.

5.      Tworzymy przedszkole stawiające na samodzielność naszych wychowanków, ponieważ dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach.

MISJA PRZEDSZKOLA

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym jak żyć,

co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu.

Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej,

ale w piaskownicy (…) tam się nauczyłem, że trzeba:

dzielić wszystko,

postępować uczciwie,

nie bić innych,

odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,

sprzątać po sobie,

nie brać nic co do mnie nie należy,

powiedzieć przepraszam, kiedy się kogoś uraziło,

myć ręce przed jedzeniem(…).

Pomyśl, o ileż świat byłby lepszy, gdyby zasadniczym celem

polityki wszystkich rządów było odkładanie na miejsce

znalezionych rzeczy i sprzątanie po sobie.”

                                                                                                                        Robert Fulghman

1.      W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy twórcze i kreatywne metody pracy ( rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka).

2.      Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

3.      Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, ściśle współpracując z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

4.      Stwarzamy sytuacje umożliwiające dzieciom twórcze działanie i samodzielne dokonywanie wyborów.

5.      Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, poradnią psychologiczno - pedagogiczną.

6.      Z sukcesem bierzemy udział w konkursach organizowanych dla dzieci.

Zadanie priorytetowe przedstawię w formie cytatu, które pasuje do wprowadzonej przez MEN nowej podstawy programowej:

 

"Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą

Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

 

1.      Kadra pedagogiczna życzliwa, pomocna, godna zaufania, wykwalifikowana, podnosząca swoje kwalifikacje.

2.      Personel obsługi życzliwy, pomocny, dobrze realizujący powierzone im zadania.

3.      Rodzice-sojusznicy, dający wsparcie, dopełniający rozpoczęty proces wychowawczo-dydaktyczny.

4.      Promocja - wdrożenie przedsięwzięć promujących przedszkole, strona internetowa, organizacja imprez o charakterze rodzinnym, środowiskowym, udział w konkursach oraz organizacja konkursów.

 

CELE GŁÓWNE

 Poprzez naukę i zabawę nasze przedszkole ma na celu:

·         kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji;

·         wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

·         kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki;

·         rozwijać umiejętności społeczne warunkujące poprawne relacje z innymi dziećmi
i dorosłymi;

·         stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach
i umiejętnościach;

·         poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

·         kształtować postawy „zdrowego stylu życia”;

·         rozwijać sprawność fizyczną;

·         wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, poprzez różne formy ekspresji artystycznej;

·         kształtować poczucie przynależności społecznej i narodowej.

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZOWANEJ W PRZEDSZKOLU

Zasady współpracy  wychowawczej z rodziną dziecka:

·         przekazywanie rodzicom rzetelnej informacji na temat postępów dziecka, jego zachowania i przyczyn ewentualnych niepowodzeń;

·         informowanie rodziców o sposobach i możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej;

·         włączanie rodziców i innych członków rodzin do działań na rzecz przedszkola;

·          szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

·         tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka.
Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym:

·         podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej;

·         współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, strażą pożarną, władzami samorządowymi itp.;

·         włączanie się w organizowane na terenie gminy przedsięwzięcia kulturalne, konkursy oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym, powiatowym.

 

Nasze przedszkole oferuje:

·         zajęcia w terenie,

·         prace w innowacyjnym ogródku przedszkolnym,

·         rytmikę,

·         tańce,

·         język angielski,

·         warsztaty teatralne,

·         spotkania z Panią Muzyką,

·         współpracę z psychologiem oraz logopedą,

·         uroczyste powitanie pór roku,

·         kącik regionalny kultywujący tradycje, zwyczaje oraz kulturę naszego regionu,

·         ekspozycję poświęcona kulturze krajów z całego świata,

·         bale karnawałowe wspólne dla dzieci i rodziców,

·         jasełka oraz spotkania wigilijne,

·         inscenizacje teatralne przedstawiane przez dzieci,

·         wycieczki autokarowe,

·         festyny rodzinne,

·         warsztaty rozwijające zdolności manualne,

·         koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia z udziałem aktorów,

·         organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca,

·         uroczyste pasowanie maluchów na „Prawdziwego Przedszkolaka”,

·         uczestnictwo w konkursach plastycznych, festiwalach teatralnych i piosenki,

·         „Dziecięce doświadczenia drogą do wiedzy” – konkurs organizowany dla okolicznych przedszkoli

·         innowację pedagogiczną „Przedszkolna Ekokuchnia”

·         „Przedszkolną Olimpiadę Sportową”,

·         wydawaną co kwartał gazetkę dla rodziców „AWP NEWS”

·         „Drzwi Otwarte” – umożliwienie przyszłym przedszkolakom zapoznanie się ze środowiskiem przedszkolnym.

Nasze przedszkole to miejsce:

·         wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

·         sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,

·         zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,

·         kreatywnego myślenia,

·         radości i humoru.

SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent przedszkola:

·         jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

·         ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,

·         potrafi współdziałać w zespole,

·         jest zainteresowany nauką i literaturą,

·         jest samodzielny,

·         jest aktywny w podejmowaniu działań,

·          lubi działania twórcze,

·          jest wrażliwy estetycznie,

·         akceptuje zdrowy styl życia,

·         ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

·         cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,

·         czuje się Polakiem i Europejczykiem.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu jest siedem grup:

Motyle

wychowawcy:

mgr Marta Skrzynecka   mgr Marta Święcicka

pomoc: Halina Tumińska 

Żuczki

wychowawcy:

mgr Małgorzata Uziełło  mgr Aneta Ponikiewicz

pomoc: Jolanta Wojdył

Ważki

wychowawcy:

mgr Kinga Malinowska  mgr Natalia Nikołajuk

pomoc: Elżbieta Zielińska

Mrówki

wychowawcy:

mgr Beata Kołodziej  mgr Ewa Liberadzka

pomoc: Marianna Szostek 

Biedronki

wychowawcy:

mgr Aneta Borucka  mgr Kamila Kalita

pomoc: Krystyna Murawska

Pszczółki

wychowawca:

mgr Katarzyna Stakun

pomoc: Katarzyna Skinder

Świetliki

wychowawca:

mgr Agata Bartniczuk

pomoc: Katarzyna Skinder