Akademia wychowania przedszkolnego

Projekt unijny

O Projekcie

Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG – WARM, w Publicznym Przedszkolu nr 16 w Olsztynie, realizuje projekt pn.: „Wyrównajmy szanse z AWP”. Celem głównym projektu jest w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci, w wieku 3-5l, które z różnych przyczyn społeczno – finansowych mają dostęp do tej edukacji utrudniony, poprzez organizację pełnej opieki przedszkolnej i zajęć wyrównawczych w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji 4 nauczycieli placówki. Cel ten będzie realizowany poprzez zadania obejmujące: dofinansowanie udziały 50 dzieci w edukacji przedszkolnej, doposażenie przedszkola w sprzęt umożliwiający realizację zadań edukacyjnych w sposób atrakcyjny i uwzględniający potrzeby rozwojowe, poprawę deficytów placówki w zakresie infrastruktury,  organizację zajęć wyrównawczych, a tym samym zwiększenie szans edukacyjnych dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w placówce.

            Planowane efekty to zwiększenie szans edukacyjnych dzieci objętych projektem po przez dofinansowanie ich udziału w edukacji przedszkolnej, dzięki czemu dzieci te zostaną objęte podstawą programową oraz zajęciami dodatkowymi, wyrównawczymi. Planowane jest zmniejszenie się deficytów rozwojowych u co najmniej 44 dzieci objętych projektem. Planowane jest również zwiększenie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli.

            Wartość Projektu:  1 070 358,48 zł

            Wkład Funduszy Europejskich: 909 804,69 zł.

 

 

Zapytanie ofertowe:

w związku z realizowaniem na terenie przedszkola projektu "Wyrównajmy szanse z AWP":

                                                                                            Olsztyn, dn.: 30.06.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne

„Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG – WARM

10-271 Olsztyn, ul. Jagiellońska 8

NIP 7393439988, REGON 519632014

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE 3 – Prace adaptacyjne dostosowujące dwie toalety do potrzeb dzieci i opiekunów.

1. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM kieruje zaproszenie do złożenia informacji cenowej dotyczącej wartości zamówienia planowanych prac adaptacyjnych dostosowujących dwie toalety do potrzeb dzieci i opiekunów, do projektu „Wyrównajmy szanse z AWP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

2. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie polegać będzie na remoncie dwóch łazienek przedszkolnych o łącznej powierzchni 50 m2 . W ramach usługi wymagane jest ułożenie płytek terakoty i glazury na łącznej powierzchni 135 m2 , montaż 6 szt. kompaktów WC wraz z deskami sedesowymi; montaż 6 szt. umywalek małych wraz z kranami, montaż 2 szt. umywalek dużych wraz z kranami; montaż 2 szt. zlewów gospodarczych wraz z kranami; montaż 2 szt. przegród łazienkowych; montaż 2 szt. brodzików prysznicowych wraz ze słuchawkami prysznicowymi.

3. Termin realizacji usługi: od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r.

4. Kryterium oceny ofert: cena 100%.

5. Wartość robót budowlanych (usługa i materiały) powinna zawierać koszt całkowity realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego w pkt. 2 oraz musi być podana w złotych polskich jako kwota netto i brutto.

6. Zaproszenie do złożenia informacji cenowej składane jest w celu rozeznania rynku i odpowiedź na zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

                                                                          (-) Nelly Antosz

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wyżej opisanym rozeznaniem rynku i nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu. Informuję, że cena za wykonanie niniejszego zamówienia wynosi:

Zadanie                                                              

Cena netto

Cena brutto
Prace adaptacyjne dostosowujące dwie toalety do potrzeb dzieci i opiekunów     

 

 ..............................................................................................................

(data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

 

Oferta do pobrania:

/userfiles/projekt_unijny_2017/rozeznanie_rynku_remont_lazienek.pdf 

 

PROJEKT REKRUTACJA:

Rozpoczynamy rekrutację do projektu "Wyrównajmy szansę z AWP". Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne :

1.Regulamin uczestnictwa

/userfiles/projekt_unijny_2017/0_regulamin_uczestnictwa_i_rekrutacji.pdf

2. Formularz zgłoszeniowy do projektu 

/userfiles/projekt_unijny_2017/1_formularz_zgloszeniowy_do_projektu.pdf

3. Deklaracja uczestnictwa

/userfiles/projekt_unijny_2017/2_deklaracja_uczestnictwa_osoba_niepelnoletnia.pdf

4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych 

/userfiles/projekt_unijny_2017/3_oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

5. Zgoda uczestnika na wykorzystanie wizerunku 

/userfiles/projekt_unijny_2017/4_zgoda_uczestnika_na_wykorzystanie_wizerunku.pdf

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                           

Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne                                                                                   

„Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG – WARM

10-271 Olsztyn, ul. Jagiellońska 8

NIP 7393439988, REGON 519632014

ROZEZNANIE RYNKU – ZAPYTANIE OFERTOWE

ZADANIE 4 – Kategorie:

Wyposażenie placu zabaw w akcesoria sportowe

Wyposażenie sal zabaw w akcesoria i zabawki edukacyjne

  1. Zgodnie z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOG-WARM kieruje zaproszenie do złożenia informacji cenowej dotyczącej wartości zamówienia planowanego zakupu wyposażenie sal zajęć  i placu zabaw dla potrzeb dzieci i opiekunów, do projektu „Wyrównajmy szanse z AWP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2. Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wskazane zadanie to zakup:

  • wyposażenia placu zabaw (urządzenia: Orbitrek (1szt.),Twister (1szt.),Narciarz (1szt.),Rowerek (1szt.)) oraz
  • wyposażenie sal zajęć w akcesoria, zabawki i gry edukacyjne (Kółko i krzyżyk w przestrzeni – gra edukacyjna (1szt.), 4 w rządku – gra edukacyjna (1szt.), Smocze przygody – gra edukacyjna (1szt.), Gra w chowanego – gra edukacyjna (1szt.), Buziaki śmieszaki – gra planszowa (1szt.), Quiz gdzie raki zimują – gra edukacyjna (1szt.), Magnetyczna mandala – gra edukacyjna (1szt.), Puzzle moje ciało –  gra edukacyjna (1szt.), Wielki Zestaw Małego odkrywcy litery i słowa (1szt.), Wielki zestaw małego odkrywcy cyfry i działania (1szt.), Kalambury – gra edukacyjna (1szt.), Klocki listki 800 elementów (1szt.), Klocki jeżyki 500 elementów (1szt.), Klocki Smart (1szt.), Tablice do ćwiczeń grafomotorycznych (5szt.), Szkielet człowieka makieta (1szt.), Burza mózgów – gra edukacyjna (1szt.), Fotograficzne czynności – gra edukacyjna (1szt.), Bystre oczko – gra planszowa (1szt.), Jeżyk- mata korekcyjno- maskująca – kolorowa (3szt.), Symetric – gra edukacyjna (1szt.), Czacha dymi – gra planszowa (1szt.), Zestaw kontrolny plus – układanka edukacyjna (3szt.), Główka pracuje – gra planszowa (2szt.), Układanka dopasuj cień (2szt.), Czego brakuje? – gra planszowa (1szt.), Zgaduje lotto – gra planszowa (1szt.), Mata matematyczna (1szt.), Zawody – karty (1szt.), Drewniana mozaika ze wzorami (1szt.), Loteryjka dźwiękowo – obrazkowa – gra edukacyjna (1szt.), Sylaby w dominie (3szt.), Klocki konstrukcyjne (1szt.), Mikroskop smart z kamerą (2szt.), Zestaw preparatów biologicznych (2szt.), Polska Mapa Administracyjna (2szt.), Części ciała (4szt.), Makatka Mapa Świata (2szt.), Świat – Mapa Świata (1szt.), Stacja Pogody (1szt.).
  •  
  • Termin realizacji usługi: od 23.04.2019 r.  do 15.05.2019 r.
  • Kryterium oceny ofert: cena 100%.
  • Wartość wyposażenia powinna zawierać koszt całkowity realizacji przedmiotu zamówienia przedstawionego w pkt. 2  oraz musi być podana w złotych polskich jako kwota netto i brutto.
  • Zaproszenie do złożenia informacji cenowej składane jest w celu rozeznania rynku i odpowiedź na zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.

(-) Nelly Antosz

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z wyżej opisanym rozeznaniem rynku i nie wnoszę uwag do przedstawionych w opisie informacji oraz spełniam warunki udziału w postępowaniu. Informuję, że cena za wykonanie niniejszego zamówienia wynosi:

Zadanie

Cena netto w zł

(za całość)

Cena brutto w zł

(za całość)

Wyposażenie placu zabaw w akcesoria sportowe

 

 

Wyposażenie sal zabaw w akcesoria i zabawki edukacyjne

 

 

 

..............................................................................................................

(data, podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Oferta do pobrania:

 

/userfiles/projekt/rozeznanie_rynku_wyposazenie_sal_i_placu_zabaw.pdf